Bedrijven-index
Colofon

Algemene voorwaarden bedrijven-index.nl

Artikel 1. Definities
1.1 Bedrijven-index.nl:
De partij die advertentieruimte verkoopt ten behoeve van publicatie op internet.

1.2 Contractant:
Degene die met Bedrijven-index.nl een overeenkomst heeft gesloten tot het plaatsen van een advertentie op de internetsite die vermeld staat op de offerte.

1.3 Overeenkomst:
De mondelinge overeengekomen afspraken die in een (online) formulier/offerte door Verkooporganisatie aan Contractant zijn voorgelegd heeft te gelden als een vrijblijvend aanbod. Door het plaatsen van een (handgeschreven, elektronische of digitale) handtekening door de Contractant onder deze offerte, vindt er accordering (aanvaarding) plaats.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk tussen Bedrijven-index.nl en contractant zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen Bedrijven-index.nl en adverteerder zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
3.1 Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn door Bedrijven-index.nl gedane offertes vrijblijvend, kunnen te allen tijde worden ingetrokken en houden slechts een uitnodiging aan contractant in tot het doen van een aanbod.

3.2 Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offertes anders vermeldt.

3.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk is aangegeven.

3.4 De offertes moeten steeds als één geheel worden beschouwd.

3.5 Alle in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen en maatopgaven hebben slechts een indicatieve betekenis, aan deze bescheiden kunnen door de contractant geen rechten worden ontleend. Deze bescheiden zijn derhalve niet bindend voor Bedrijven-index.nl. Voornoemde bescheiden blijven eigendom van Bedrijven-index.nl.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie
4.1 Bedrijven-index.nl behoudt zich het recht voor een advertentie te weigeren, niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan wordt gemaakt.

4.2 Contractant staat er voor in dat er op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden door publicatie of openbaring van de advertentie en dat deze in overeenstemming is met de Nederlandse Code voor het Reclamewezen en aanverwante regelgeving.

4.3. Contractant is jegens Bedrijven-index.nl aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit enige inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de in zijn opdracht gepubliceerde of openbaar gemaakte advertentie en zal Bedrijven-index.nl vrijwaren voor alle aanspraken en schadevorderingen van derden ter zake van dergelijke inbreuk.

Artikel 5. Uitvoering
5.1 Bedrijven-index.nl plaatst de advertentie en wijzigingen daarvan op de overeengekomen wijze op de internetsite zoals omschreven in de offerte

5.2. Bedrijven-index.nl bepaalt de wijze waarop de internetsite zoals omschreven in de offerte wordt uitgegeven. Contractant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, de pagina- en rubrieksindeling van de internetsite of aan de plaats van de advertentie in de internetsite zoals omschreven in de offerte.

5.3 Bedrijven-index.nl kan niet instaan voor de kleurstelling, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van contractant geplaatste advertentie in de internetsite zoals omschreven in de offerte

5.4 Bedrijven-index.nl kan de beschikbaarheid van de internetsite zoals omschreven in de offerte waarin de advertentie is geplaatst niet te allen tijde garanderen.

5.5 Bedrijven-index.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten verrichten.

Artikel 6. Datum van plaatsing
Een overeengekomen datum van plaatsing is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige plaatsing dient de contractant Bedrijven-index.nl schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog te plaatsen

Artikel 7. Opdrachtbevestigingen.
7.1 De overeenkomst wordt door Verkooporganisatie per e-mail bevestigd, middels een opdrachtbevestiging.

7.2 De contractant heeft het recht om binnen 8 dagen nadat door Bedrijven-index.nl de bevestiging van een overeenkomst is verzonden, wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst of de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De in artikel 7.2 genoemde wijziging of ontbinding van de overeenkomst dient per aangetekend schrijven te geschieden. Ontbinding van de overeenkomst binnen de termijn van 8 dagen geschiedt geheel kosteloos. Indien wijziging van de overeenkomst zoals door de contractant gewenst volgens de door Bedrijven-index.nl gebruikte prijslijsten een prijsverhoging met zich meebrengt, is Bedrijven-index.nl gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 8. Schade
8.1 Indien op verzoek van de contractant een derde bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken, is Bedrijven-index.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet of onvoldoende presteren van die derde.

8.2 Indien tengevolge van handelingen of nalaten van de in artikel 8.1 bedoelde derden Bedrijven-index.nl schade lijdt, dan is de contractant te allen tijde gehouden Bedrijven-index.nl deze schade te vergoeden. Voor eventuele aanspraken van derden vrijwaart de contractant Bedrijven-index.nl in voorkomende gevallen volledig.

8.3 Bedrijven-index.nl is met name niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, blokkeringen van toegang tot, de site of het Internet bij Bedrijven-index.nl of derden, en handelingen van andere klanten of Internetgebruikers.

Artikel 9. Wijzigingen in plaatsingen
9.1 Bedrijven-index.nl is bevoegd een plaatsing te verrichten die afwijkt van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft de kleur, de prijs, de kwaliteit en de kwantiteit. Indien Bedrijven-index.nl van deze mogelijkheid gebruik maakt en een plaatsing levert die wezenlijk van de overeengekomen plaatsing afwijkt, en de contractant zich hier niet mee kan verenigen, dan dient contractant binnen acht dagen na plaatsing schriftelijk aan te geven hoe de plaatsing door Bedrijven-index.nl dient te worden gewijzigd binnen het overeengekomene, en een redelijke termijn te bevatten waarbinnen de wijziging van deze (her)plaatsing dient te geschieden.

9.2 Indien een overeenkomst tot plaatsing van een reclame-uiting tot stand is gekomen ten behoeve van een bepaalde internetsite en deze site om welke reden dan ook niet wordt gerealiseerd, heeft Bedrijven-index.nl het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval van enige schadeplichtigheid sprake is.

9.3 De contractant heeft het recht om een in de overeenkomst overeengekomen aantal wijzigingen door te voeren in de geplaatste vermelding of advertentie. Deze wijzigingen dienen Bedrijven-index.nl per post, hetzij per e-mail, toegezonden te worden, en qua omvang, kwaliteit en kwantiteit binnen het in de overeenkomst overeengekomen te passen. Bedrijven-index.nl zal zich inspannen deze wijzigingen door te voeren. Echter behoudt Bedrijven-index.nl zich het recht voor om de wijzigingen zoals door contractant aangeleverd niet door te voeren, om welke reden dan ook. De contractant zal bij zulks schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat de door contractant aangeleverde wijzigingen niet geplaatst zullen worden, waarbij de eerdere plaatsing gehandhaafd zal blijven, zonder dat er in Bedrijven-index.nl geval van enige schadeplichtigheid sprake is.

9.4 Indien de overeenkomst geen melding maakt van een aantal door te voeren wijzigingen in het geplaatste, dan is er geen mogelijkheid tot wijziging van het geplaatste zoals bedoeld onder artikel 9.1 tenzij Bedrijven-index.nl hier schriftelijk toestemming toe heeft verleend.

9.5 Er dient door de contractant naast de toegezonden wijzigingen ook beschreven te zijn een voor Bedrijven-index.nl redelijke termijn waarbinnen deze wijzigingen doorgevoerd dienen te zijn.

Artikel 10. Gebreken en reclames.
10.1 De contractant dient geplaatste advertenties of vermeldingen terstond na plaatsing - of zo spoedig als daarna mogelijk is - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de contractant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onder meer:

-of de plaatsing van gegevens juist is uitgevoerd.

10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen 8 dagen na plaatsing van de gegevens schriftelijk aan Bedrijven-index.nl te melden. De schriftelijke melding van gebreken dient te vermelden de datum en het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd, de internetsite waarin het gebrek is geconstateerd, de aard van de gebreken en dient een redelijke termijn te bevatten waarbinnen het gebrek door Bedrijven-index.nl dient te worden opgelost.

10.3 Worden niet zichtbare gebreken geconstateerd dan dient contractant binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk deze gebreken te melden aan Bedrijven-index.nl. De schriftelijke melding dient aan dezelfde eisen te voldoen als in artikel 10.2 wordt vermeld.

10.4 Na het verstrijken van de termijnen onder 10.1 wordt de geleverde prestatie geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd of conform geleverd, en heeft het gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op wanprestatie.

Artikel 11: Klachten
11.1 Bedrijven-index.nl spant zich in klachten omtrent de diensten van Bedrijven-index.nl zo goed mogelijk te behandelen. Bedrijven-index.nl is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

11.2 Telefoongesprekken ter verificatie van de binnengekomen getekende opdracht worden standaard opgenomen.

11.3 Het indienen van een klacht, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, laat de overige plichten van de klant onverlet.

Artikel 12. Prijsverhoging.
12.1 Indien Bedrijven-index.nl met de contractant een bepaalde prijs overeenkomt, is Bedrijven-index.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Bedrijven-index.nl is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Tevens is Bedrijven-index.nl gerechtigd de bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan contractant de overeenkomst laten ontbinden.

12.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de contractant door Bedrijven-index.nl ontvangen binnen 8 dagen nadat de contractant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

Artikel 13. Betaling.
13.1 Facturering zal plaatsvinden per kwartaal vooraf, tenzij anders aangegeven. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. - door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Bedrijven-index.nl - door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Bedrijven-index.nl aan te wijzen bank- of giroinstelling. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de contractant in verzuim. De contractant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een deel van de maand wordt daarbij gelijkgesteld aan een gehele maand.

13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractant zullen de verplichtingen van de contractant onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar zijn.

13.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

13.4 Door de contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de contractant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten
Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractant. In ieder geval is de contractant verschuldigd buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van 100 euro. Indien Bedrijven-index.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst
15.1 Alle overeenkomsten van Verkooporganisatie hebben een minimale looptijd van 12 maanden, tenzij in de offerte een andere looptijd is opgenomen.

15.2 Indien de overeenkomst niet schriftelijk aangetekend wordt opgezegd binnen de initiële contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zal de overeenkomst met een zelfde looptijd als die van de initiële contractsperiode verlengd worden, waarbij opnieuw een opzegtermijn van één maand zal gelden.

15.3 Opzegging zal zonder berekening van administratiekosten gebeuren.

15.4 De vorderingen van Bedrijven-index.nl op contractant zijn onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar in de volgende gevallen: het niet, niet tijdig en / of niet volledig nakomen van de (betalings)verplichtingen zijdens de contractant, al dan niet gevolgd door een gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke (incasso)procedure, dan wel in geval het een opzegging zijdens Bedrijven-index.nl betreft omdat de contractant enige (betalings)verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet in acht neemt, dan wel indien er na het sluiten van de overeenkomst aan Bedrijven-index.nl omstandigheden ter kennis komen die Bedrijven-index.nl goede grond geeft te vrezen dat de contractant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Tevens zijn alsdan door de contractant verschuldigd de nog openstaande factuurbedragen, alsmede de eventueel bijkomende kosten.

- In genoemde gevallen is Bedrijven-index.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onvermeerderd het recht van Bedrijven-index.nl schadevergoeding te vorderen.

15.5 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Bedrijven-index.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bedrijven-index.nl bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 16. Overmacht.
16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Bedrijven-index.nl zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

- stakingen in andere bedrijven dan die van Bedrijven-index.nl, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Bedrijven-index.nl.

- niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bedrijven-index.nl voor uitvoering van haar prestatie afhankelijk is.

16.2 Bedrijven-index.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bedrijven-index.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 17. Geschil beslechting.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Bedrijven-index.nl en contractant, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Alkmaar. Bedrijven-index.nl blijft echter bevoegd de contractant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden.
Bedrijven-index.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Bedrijven-index.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de contractant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de contractant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19. Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten waarin Bedrijven-index.nl partij is, is het Nederlandse recht van toepassing.